Što je volontiranje?

U svijetu je volontiranje definirano na različite načine i ima različite dimenzije, ali se može slobodno reći kako je u svojoj najširoj definiciji ono neplaćeno, nekarijerističko, neprofitno, slobodno izabrano djelovanje koje se javlja u različitim oblicima . Upravo na tome temelji se i definicija volonterstva koju je prihvatila Republika Hrvatska (Zakon o volonterstvu NN 58/07 , 22/13 ) koja kaže: „Volontiranjem se smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen ovim Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje“.

 

Zakon o volonterstvu (https://www.zakon.hr/z/258/Zakon-o-volonterstvu)

Zakon o volonterstvu je normativni akt države koji pojašnjava osnovne pojmove vezane za volontiranje, temeljna načela volontiranja, vrijednosti volontiranja, uvjete volontiranja, prava i
obveze volontera te organizatora volontiranja, uvjete sklapanja ugovora o volontiranju, donošenje Etičkog kodeksa volontera, izdavanje potvrde o volontiranju, izdavanje potvrde o ompetencijama
stečenim kroz volontiranje, državnu nagradu za volontiranje te nadzor nad izvršenjem Zakona. Na snagu je stupio u lipnju 2007. godine, a u ožujku 2013. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu.

 

Etički kodeks volontera (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_05_55_1915.html)

Etički kodeks volontera predstavlja skup pravila i standarda ponašanja volontera, organizatora i korisnika te zajednički sustav vrijednosti koji organizatori volontiranja i volonteri prihvaćaju u svom području djelovanja. Usvojio ga je Nacionalni odbor za razvoj volonterstva u svibnju 2008. godine.

 

Ugovor o volontiranju

Ugovor o volontiranju sklapaju volonter i organizator volontiranja kako bi regulirali međusobna prava i obveze te druge bitne činjenice svojeg odnosa. Sklapa se na početku volonterskog  angažmana, a moguće ga je sklopiti u usmenom i pisanom obliku. Obveza sklapanja ugovora u pisanom obliku regulirana je člankom 26., a bitni sastojci ugovora člankom 27. Zakona o volonterstvu.

 

Potvrda o volontiranju / Volonterska knjižica

Po završetku volonterskog angažmana obveza organizatora volontiranja je izdati volonteru/ki potvrdu o volontiranju. Ona služi kao dokaz o volonterskom angažmanu te kao spomenar na volonterske aktivnosti koje je volonter/ka obavljao/la za dobrobit zajednice. Podatke koje potvrda treba sadržavati regulirani su člankom 34. Zakona o volonterstvu.

Umjesto izdavanja zasebne potvrde o volontiranju, organizator volontiranja može volonterski angažman volontera ili volonterke upisati i u njegovu/njezinu volontersku knjižicu. Volonterska
knjižica omogućuje dokumentiranje većeg broja volonterskih iskustava ostvarenih kod različitih organizatora volontiranja.

 

Obrazac evidencije volonterskih sati

Obrazac služi za evidentiranje angažmana volontera/ke po danima te omogućuje praćenje broja volonterskih sati i aktivnosti koje je volonter/ka obavljao/la u organizaciji.

 

Opis volonterske pozicije

Obrazac omogućuje unaprijed definiran opis aktivnosti koje će volonter/ka obavljati, planirano vremensko razdoblje u kojem će se aktivnosti obavljati, očekivane rezultate te potrebna znanja i
vještine za obavljanje pojedinog volonterskog angažmana.

 

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje je alat za sve osobe koje dugoročno volontiraju, odnosno volontiraju redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje
tri mjeseca. Njome se potvrđuje sudjelovanje volontera/ke i opisuju se njegove/njezine aktivnosti/zadatci kao i što je volonter/ka naučio/la ili razvio/la tijekom volontiranja, koristeći kao
okvir ključne kompetencije cjeloživotnog učenja. Potvrdu nije moguće izdati retrogradno, već je prilikom dogovaranja dugotrajnog volonterskog angažmana s volonterom/kom potrebno dogovoriti
hoće li mu/joj se po završetku angažmana izdati potvrda i u koju svrhu. Potvrdu je moguće popunjavati i online na internetskoj stranici http://kompetencije.volontiram.info/.

 

Godišnje izvješće organizatora volontiranja
(http://volonteri.mdomsp.hr/Admin/Login?ReturnUrl=%2f)

Svi organizatori volontiranja obvezni su, temeljem Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (NN 104/15), Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku jednom godišnje podnijeti Izvješće organizatora volontiranja. Izvješće se podnosi do kraja veljače za prethodnu godinu (za razdoblje od 1.1. do 31.12.), isključivo putem internetske aplikacije.